ข่าวสารและกิจกรรม


การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนภาษาจีนโรงเรียนนำร่อง

โพสต์2 ต.ค. 2563 01:45โดยสถาบัน ภาษาจีน

สถาบันภาษาจีน ศูนย์บริหารการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนภาษาจีนโรงเรียนนำร่อง 
ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ พระรามหก กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นายสนิท แย้มเกสร ผู้ช่วยเลขาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม 
ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่เปิดการสอนห้องเรียนภาษาจีน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 12 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ


การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย

โพสต์16 ก.ย. 2563 01:16โดยสถาบัน ภาษาจีน   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2563 01:23 ]

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายสรสินธุ ไตรจักรภพ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นประธานในพิธี และดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ในฐานะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 401 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยการแข่งขันครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย จำนวน 15 คน ประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 คน สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน 5 คน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5 คน

การแข่งขัน “สะพานสู่ภาษาจีน” ประกอบด้วย การทดสอบความรู้ภาษาจีน การประกวดพูดสุนทรพจน์หัวข้อฉับพลัน และการแสดงความสามารถพิเศษ โดยผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของแต่ละหน่วยงาน จะได้เข้าสู่รอบตัดสิน ซึ่งจะต้องแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศจีนอีกรอบหนึ่ง

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันครั้งนี้ 
ได้แก่ นายณัฐสิทธิ์  แซ่ชู โรงเรียนกวงหมิงหัวเฉียว จังหวัดเชียงราย ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ นางสาวมนทิรารัตน์ สุวพานนท์ โรงเรียนระยองวิยาคม จังหวัดระยอง ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป
การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 รอบคัดเลือก ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์24 ส.ค. 2563 19:53โดยสถาบัน ภาษาจีน   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2563 19:55 ]

ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการจัดการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 รอบคัดเลือก ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ต่อไปการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสู่สากล ครั้งที่ 1/2563

โพสต์16 ส.ค. 2563 21:16โดยสถาบัน ภาษาจีน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน (พ.ศ.2563-2565)
เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีโอกาสเรียนภาษาจีนอย่างทั่วถึง และพัฒนาครู
รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงมีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสู่สากล ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
การประชุมประสานความร่วมมือ การสรรหาครูอาสาสมัครชาวจีนและครูฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 4

โพสต์30 ก.ค. 2563 19:42โดยสถาบัน ภาษาจีน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
สถาบันภาษาจีน ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
และศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ 
ร่วมประชุมประสานความร่วมมือ การสรรหาครูอาสาสมัครชาวจีนและครูฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 4
ณ สถาบันขงจื่อสำนักงานใหญ่ ประจำประเทศไทย

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก เสมาคุณูปการ แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

โพสต์28 มิ.ย. 2563 21:02โดยสถาบัน ภาษาจีน   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2563 21:07 ]

วันที่ 29 มิถุนายน 2563
นายหวัง ฮุ่ยชาง ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อสำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย ได้รับเกียรติในการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก "เสมาคุณูปการ" แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563  ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน 

การประชุมประสานความร่วมมือ การสรรหาครูอาสาสมัครชาวจีนและครูฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 2

โพสต์22 มิ.ย. 2563 02:03โดยสถาบัน ภาษาจีน   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2563 00:23 ]

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
สถาบันภาษาจีนและสถาบันขงจื่อสำนักงานใหญ่ ประจำประเทศไทย
ร่วมประชุมประสานความร่วมมือ การสรรหาครูอาสาสมัครชาวจีนและครูฝึกประสบการณ์
ณ สถาบันภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพฐ.กำหนดปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โพสต์27 เม.ย. 2563 06:38โดยสถาบัน ภาษาจีน   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2563 17:35 ]

- รับนักเรียน ชั้น ม.1 และชั้น ม.4 รับสมัครระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ส่วนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส รับสมัครระหว่างวันที่ 3-31 พฤษภาคม 2563
- สอบ/คัดเลือก ชั้น ม.1 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 และชั้น ม.4 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
- ประกาศผลสอบ ชั้น ม.1 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 และชั้น ม.4 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563
- รับรายงานตัว/มอบตัว ของนักเรียนทุกคน ชั้น ม.1 ในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2563 และชั้น ม.4 ในวันที่ 9-11 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ อาจมีความยืดหยุ่นได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2563
- วิธีการสอบคัดเลือก โดยการจัดสอบ 100% ไม่มีการสอบทางออนไลน์ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตที่จะเกิดขึ้น และจัดสอบให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวัน (9.00-12.00 น.)
- การจัดห้องสอบและอาคารสถานที่
* ในกรณีที่จัดสอบโดยใช้ห้องเรียน ให้จัดสอบไม่เกินห้องละ 20 คน และห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร
* ในกรณีที่จัดสอบโดยใช้อาคารอเนกประสงค์ ให้ใช้วิธี Social Distancing เตรียมการจัดสถานที่ภายใต้แนวปฏิบัติการของกรมควบคุมโรค และให้นักเรียนทุกคนที่เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัย มีมาตรการควบคุมก่อนเข้าห้องสอบ รวมถึงจัดให้มีห้องเพื่อให้นักเรียนรอก่อนเข้าสอบ และมีการเตรียมห้องไว้สำหรับนักเรียนที่เดินทางมาสอบยังสนามสอบหลักไม่ได้ด้วย
* ให้มีการกำหนดแผนผังอาคารสอบ แบ่งตามกลุ่มสาระวิชาอย่างชัดเจน แจ้งให้ผู้ปกครองทราบก่อนวันสอบคัดเลือก และขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและรับนักเรียนตามกำหนดโดยไม่พักคอย หากจำเป็นต้องพักคอย ต้องมีการคัดกรองและพักคอยในจุดที่โรงเรียนจัดไว้ให้ รวมถึงเมื่อเสร็จสิ้นการสอบแล้ว อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบทีละห้องพร้อมกับเว้นระยะห่างระหว่างการเดิน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการเว้นระยะห่างภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19


อ่ายรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับมติ ครม.ในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 ของสถานศึกษาทุกสังกัด

ศธ 360 องศา

โพสต์27 เม.ย. 2563 06:32โดยสถาบัน ภาษาจีน   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2563 17:32 ]

สถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ฝากประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาออนไลน์ สำหรับครูและนักเรียนที่กำลังมองหาเครื่องมือในการเรียนรู้ออนไลน์เว็บไซต์เดียวที่รวมหลากหลายสาขาวิชา บริการฟรีสำหรับครูและผู้เรียน (บางหลักสูตรต้องลงทะเบียนเป็น Global) เราเข้าไปเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ เอามาประยุกต์ใช้ หรือปรับหลักสูตรออนไลน์ได้เลย เพราะเป็นการเรียนรู้จากตัวอย่างที่ดี ซึ่งฟินแลนด์ขึ้นชื่อเรื่องการศึกษาออนไลน์ การศึกษาทางไกล ของโลก

1-9 of 9