การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสู่สากล ครั้งที่ 1/2563

โพสต์16 ส.ค. 2563 21:16โดยสถาบัน ภาษาจีน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน (พ.ศ.2563-2565)
เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีโอกาสเรียนภาษาจีนอย่างทั่วถึง และพัฒนาครู
รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงมีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสู่สากล ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
Comments